Anfidya'nın arka bahçesi..

There is dark web in the deep web..

Archive for the ‘delphi’ tag

[Delphi] ProcessID ile Görüntü Yolu Bulma (GetModuleFileNameEx)

leave a comment

Selamlar canişkolarım,

Yıl olmuş 2017 ve ben hâla gönderi atmamışım buraya..

Yine über gereksiz araştırmalar yaparken GetModuleFileNameEx diye bir zımbırtı buldum. Nasıl kullanılır sorusunu hazreti google emmiden edinirken, yine bir yerlerden kod arakladım ve hemen sizleri de bu günaha ortak ediyorum (kötü_adam_gülüşü)! Çok ufak bir kaç değişiklik yaparak amacımıza uygun hale getirdim tabi ki!!

function GetProcessPathFromPID(classx,title:PChar): String;
var
 pid   : DWORD;    hwd : HWND;
 hProcess: THandle;
 path  : array[0..4095] of Char;
begin
 hwd := FindWindow(classx,title);
 GetWindowThreadProcessId(hwd, pid);

 hProcess := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, FALSE, pid);
 if hProcess <> 0 then
  try
   if GetModuleFileNameEx(hProcess, 0, @path[0], Length(path)) = 0 then
    RaiseLastOSError;

   result := path;
  finally
   CloseHandle(hProcess);
  end
 else
  RaiseLastOSError;
end;

Kaynak: http://stackoverflow.com/questions/4178443/get-the-full-path-from-a-pid-using-delphi

Written by anfidya

Mayıs 14th, 2017 at 1:54 am

[Delphi] FireMonkey Mobil Belgelerim Yolu / Documents Folder Path On Mobile In FireMonkey

leave a comment

Selam baboşlar,

Uzun süredir yazmıyordum, zaten sizde pek takip etmiyorsunuz :/

Delphi XE8 de kullandığım, mobil uygulamalarımda ini dosyalarımı depoladığım ufak bir fonksiyonu sizinle tanıştırmak istiyorum (:

Hi mates,

I havent wrotten a long time, anyway you dont follow me.

I want to share a function for specific documents folder for mobile. Generally I use it for placed my ini files.

Uses
 System.IOUtils;
Function IniYolu:String;
begin
 Result := GetHomePath + PathDelim + 'Documents' + PathDelim + 'CozBabamCoz.ini';
 {$IFDEF ANDROID}
 Result := TPath.GetDocumentsPath + PathDelim + 'CozBabamCoz.ini';
 {$ENDIF}
end;

Written by anfidya

Ağustos 22nd, 2015 at 1:18 am

[Delphi][ASM] Mesaj ile program çıkışı

leave a comment

Merahaba,

Programınızı uyarı verdirerek performanslı bir şekilde kapatabilirsiniz.

 

procedure ExitWithMessage; assembler;
asm
 // Bazı adresleri temizleyerek yol açıyoruz
 mov ecx, 5
 @clear_loop:
 dec ecx
 mov dword ptr [ecx * 4 + esp], 0
 cmp ecx, 0
 jnz @clear_loop
 // ExitProcess 'ın parametresini belirliyoruz
 push 0
 // MessageBoxA 'nın parametresini belirliyoruz
 push MB_ICONERROR
 push Title
 push Text
 push 0
 // MessageBox 'ın devam eden adresinden ExitProcess 'ı çağarıyoruz
 lea eax, ExitProcess
 push eax
 jmp MessageBoxA
end;

Written by anfidya

Aralık 13th, 2014 at 12:56 pm

Posted in Delphi

Tagged with ,

[Delphi] Dll İçerisindeki Export İsimlerini Görme&Listeleme

2 comments

Merhaba arkadaşlar,
Bu başlık altında daha önce her hangi bir derleyiciyle(dil fark etmez) derlenmiş dll içerisinden, dışarıya export ettiği fonksiyon ve prosedür isimlerini göreceğiz.
Uses kısmı:

uses
 ImageHlp;

Dışarı aktarmayı yapacak babayiğit;

procedure ListDLLExports(const FileName: string; List: TStrings);
type
 TDWordArray = array [0..$FFFFF] of DWORD;
var
 imageinfo: LoadedImage;
 pExportDirectory: PImageExportDirectory;
 dirsize: Cardinal;
 pDummy: PImageSectionHeader;
 i: Cardinal;
 pNameRVAs: ^TDWordArray;
 Name: string;
begin
 List.Clear;
 if MapAndLoad(PChar(FileName), nil, @imageinfo, True, True) then
 begin
  try
   pExportDirectory := ImageDirectoryEntryToData(imageinfo.MappedAddress,
    False, IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT, dirsize);
   if (pExportDirectory <> nil) then
   begin
    pNameRVAs := ImageRvaToVa(imageinfo.FileHeader, imageinfo.MappedAddress,
     DWORD(pExportDirectory^.AddressOfNames), pDummy);
    for i := 0 to pExportDirectory^.NumberOfNames - 1 do
    begin
     Name := PChar(ImageRvaToVa(imageinfo.FileHeader, imageinfo.MappedAddress,
      pNameRVAs^[i], pDummy));
     List.Add(Name);
    end;
   end;
  finally
   UnMapAndLoad(@imageinfo);
  end;
 end;
end;

Kullanımı:


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 List: TStrings;
 i: Integer;
 s: string;
begin
 List := TStringList.Create;
 try
  ListDLLExports('C:\WINDOWS\SYSTEM32\browseui.dll', List);
  ShowMessage(IntToStr(list.Count) + ' functions in dll');
  s := 'List of functions:';
  for i := 0 to List.Count - 1 do
   s := s + #13#10 + List[i];
  ShowMessage(S);
 finally
  List.Free
 end;
end;

Tepe tepe kullanın (:

Written by anfidya

Kasım 23rd, 2014 at 7:13 pm

[Delphi] Rastgele Metin Dizisi

2 comments

Merhaba,

Öncelikle herkese iyi bayramlar (:

Aşağıdaki kod örneklerimizle Delphi’de metin dizisi oluşturmayı göreceğiz.

 

function RastgeleMetinDizisi:string;
const
 Chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890';
var
 S: string;
 i, N: integer;
begin
 Randomize;
 S := '';
 for i := 1 to 5 do begin
  N := Random(Length(Chars)) + 1;
  S := S + Chars[N];
 end;
 result := S;
end;

Written by anfidya

Ekim 4th, 2014 at 4:07 am

[Delphi] İnternetteki resmi image nesnesine çekme

2 comments

Merhaba,

Aşağıda ki kod ile kolayca nette ki resmi programımızda göstereceğiz.

Uses:

IdHTTP,Classes,jpeg;

Kodumuz:

procedure res_cek(url:string,image:timage);
var
 MS : TMemoryStream;
 jpg : TJPEGImage;
 http : TidHTTP;
begin
 MS := TMemoryStream.Create;
 jpg := TJPEGImage.Create;
 http := tidhttp.create;
 try
 http.get(url,MS);
 Ms.Seek(0,soFromBeginning);
 jpg.LoadFromStream(MS);
 Image.Picture.Assign(jpg);
 finally
 FreeAndNil(jpg);
 FreeAndNil(MS);
 FreeAndNil(http);
 end;
end;

Kullanımı:

res_cek('http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20130804012914/zootycoon/images/0/09/Bengal_tiger.jpg',image1);

Written by anfidya

Eylül 27th, 2014 at 3:26 pm

Posted in Delphi

Tagged with ,

[Delphi] Ekran Görüntüsü Alma

leave a comment

Merhaba,

Delphi ile kolayca ekran görüntüsü alıp image nesnesine aktarabiliriz.

procedure ScreenShot(x: Integer;
 y: Integer; //(x, y) = Left-top coordinate
 Width: Integer;
 Height: Integer; //(Width-Height) = Bottom-Right coordinate
 bm: TBitMap); //Destination
var
 dc: HDC;
 lpPal: PLOGPALETTE;
begin
 {test width and height}
 if ((Width = 0) or
 (Height = 0)) then
 Exit;
 bm.Width := Width;
 bm.Height := Height;
 {get the screen dc}
 dc := GetDc(0);
 if (dc = 0) then
 Exit;
 {do we have a palette device?}
 if (GetDeviceCaps(dc, RASTERCAPS) and
 RC_PALETTE = RC_PALETTE) then
 begin
 {allocate memory for a logical palette}
 GetMem(lpPal,
 SizeOf(TLOGPALETTE) +
 (255 * SizeOf(TPALETTEENTRY)));
 {zero it out to be neat}
 FillChar(lpPal^,
 SizeOf(TLOGPALETTE) +
 (255 * SizeOf(TPALETTEENTRY)),
 #0);
 {fill in the palette version}
 lpPal^.palVersion := $300;
 {grab the system palette entries}
 lpPal^.palNumEntries :=
 GetSystemPaletteEntries(dc,
 0,
 256,
 lpPal^.palPalEntry);
 if (lpPal^.PalNumEntries <> 0) then
 {create the palette}
 bm.Palette := CreatePalette(lpPal^);
 FreeMem(lpPal, SizeOf(TLOGPALETTE) +
 (255 * SizeOf(TPALETTEENTRY)));
 end;
 {copy from the screen to the bitmap}
 BitBlt(bm.Canvas.Handle,
 0,
 0,
 Width,
 Height,
 Dc,
 x,
 y,
 SRCCOPY);
 {release the screen dc}
 ReleaseDc(0, dc);
end;

Kullanımı;

ScreenShot(0,0,Screen.Width, Screen.Height, Image1.Picture.Bitmap);

Written by anfidya

Eylül 14th, 2014 at 8:51 pm

[Delphi] Dosyayı Bozarak Silme

leave a comment

Merhaba,

Şimdi bildiğimiz üzere yaratan da Allah yok edende Allah (: Bu sebeple biz kullar hiç bir zaman ne sanal alemde nede yer yüzünde bir şeyi yok edemeyiz. Daş olur gum olur bir şeyler olur..

Bilgisayarda dosyaları sildiğimiz zaman, bu dosyalar puff oluyor fakat sabit sürücümüzün bir köşesinde babasından dayak yemişcesine saklanıyor ve recover yazılımlarıyla tam anlamıyla geri getirilebilir durumda oluyor. Tamda burada aşağıdaki kodumuz devreye girecek. Aşağıdaki kod sayesinde dosyaları yapılarını bozarak sileceğiz, böylece dosyalar geri getirilse bile kullanılamaz durumda olacak.

procedure OperekSil(FileName: string);
var
 buffer: array [0..4095] of Byte;
 max, n: LongInt;
 i: Integer;
 fs: TFileStream;

 procedure RandomizeBuffer;
 var
 i: Integer;
 begin
 for i := Low(buffer) to High(buffer) do
 buffer[i] := Random(256);
 end;
begin
 fs := TFilestream.Create(FileName, fmOpenReadWrite or fmShareExclusive);
 try
 for i := 1 to 3 do
 begin
 RandomizeBuffer;
 max := fs.Size;
 fs.Position := 0;
 while max > 0 do
 begin
 if max > SizeOf(buffer) then
 n := SizeOf(buffer)
 else
 n := max;
 fs.Write(Buffer, n);
 max := max - n;
 end;
 FlushFileBuffers(fs.Handle);
 end;
 finally
 fs.Free;
 end;
 Deletefile(FileName);
end;

Written by anfidya

Eylül 12th, 2014 at 2:17 am

[Delphi] CheckSum Değeri Alma

leave a comment

Merhaba,

Checksum nedir? Kısaca bir dosyanın eşsiz(benzersiz) karakter bazlı yansımasıdır.

Checksum ne işe yarar? Bir dosyada sonradan değişiklik yapılmış mı kontrol ettirmek için kullanabilirsiniz.

Checksum iyi bir şey mi? Bilmiyorum ki.

 

function GetCheckSum(FileName: string): DWORD;
var
 F: file of DWORD;
 P: Pointer;
 Fsize: DWORD;
 Buffer: array [0..500] of DWORD;
begin
 FileMode := 0;
 AssignFile(F, FileName);
 Reset(F);
 Seek(F, FileSize(F) div 2);
 Fsize := FileSize(F) - 1 - FilePos(F);
 if Fsize > 500 then Fsize := 500;
 BlockRead(F, Buffer, Fsize);
 Close(F);
 P := @Buffer;
 asm
 xor eax, eax
 xor ecx, ecx
 mov edi , p
 @again:
 add eax, [edi + 4*ecx]
 inc ecx
 cmp ecx, fsize
 jl @again
 mov @result, eax
 end;
end;

Written by anfidya

Eylül 12th, 2014 at 1:48 am

[Delphi] Çalışma Zamanında Ana Form’u Değiştirme

leave a comment

Merhaba,

Bildiğimiz üzere programımız ne kadar form içerirse içersin bir tanesi ana form(main form) şeklinde oluşturuluyor. Aşağıdaki kod ile çalışma zamanında(at run-time) ana formumuzu değiştirebiliriz.

 

procedure SetAsMainForm(aForm:TForm);
var
 P:Pointer;
begin
 P := @Application.Mainform;
 Pointer(P^) := aForm;
end;

Buradan alıntı yaptım(http://www.swissdelphicenter.ch/torry/showcode.php?id=665)

Written by anfidya

Eylül 11th, 2014 at 12:39 am