Anfidya'nın arka bahçesi..

There is dark web in the deep web..

[Delphi] Dosyayı Bozarak Silme

leave a comment

Merhaba,

Şimdi bildiğimiz üzere yaratan da Allah yok edende Allah (: Bu sebeple biz kullar hiç bir zaman ne sanal alemde nede yer yüzünde bir şeyi yok edemeyiz. Daş olur gum olur bir şeyler olur..

Bilgisayarda dosyaları sildiğimiz zaman, bu dosyalar puff oluyor fakat sabit sürücümüzün bir köşesinde babasından dayak yemişcesine saklanıyor ve recover yazılımlarıyla tam anlamıyla geri getirilebilir durumda oluyor. Tamda burada aşağıdaki kodumuz devreye girecek. Aşağıdaki kod sayesinde dosyaları yapılarını bozarak sileceğiz, böylece dosyalar geri getirilse bile kullanılamaz durumda olacak.

procedure OperekSil(FileName: string);
var
 buffer: array [0..4095] of Byte;
 max, n: LongInt;
 i: Integer;
 fs: TFileStream;

 procedure RandomizeBuffer;
 var
 i: Integer;
 begin
 for i := Low(buffer) to High(buffer) do
 buffer[i] := Random(256);
 end;
begin
 fs := TFilestream.Create(FileName, fmOpenReadWrite or fmShareExclusive);
 try
 for i := 1 to 3 do
 begin
 RandomizeBuffer;
 max := fs.Size;
 fs.Position := 0;
 while max > 0 do
 begin
 if max > SizeOf(buffer) then
 n := SizeOf(buffer)
 else
 n := max;
 fs.Write(Buffer, n);
 max := max - n;
 end;
 FlushFileBuffers(fs.Handle);
 end;
 finally
 fs.Free;
 end;
 Deletefile(FileName);
end;

Written by anfidya

Eylül 12th, 2014 at 2:17 am

Leave a Reply

*